Cargo zavarovanje

Tovor je na prevozu po kopnem, vodi ali zraku izpostavljen vrsti nevarnostim. Šteje se, da je tovor na prevozu od trenutka, ko se začne nakladanje na prevozno sredstvo v odpremnem kraju, do trenutka, ko se razloži s prevoznega sredstva v namembnem kraju.

S cargo zavarovanjem – zavarovanjem tovora so krite škode in izgube, ki so zaradi zunanjih, bodočih in nepričakovanih rizikov, nastale na tovoru med prevozom.

Zavarovanje lahko sklene oseba, ki ima premoženjski interes na tovoru – npr. lastnik tovora, v njegovem imenu pa lahko zavarovanje sklene tudi špediter, prodajalec, …

Predmet zavarovanja

Zavaruje se lahko:

 • tovor, ki ga stranka nabavlja/dobavlja  – v Sloveniji, v okviru držav članic EU, v okviru ostalih držav,
 • investicijska oprema,
 • sejemsko blago in vzorci, ki jih prevažajo predstavniki stranke,
 • tovor v prometu med obrati,
 • drugo.

Obseg zavarovalnega kritja

Pri sklenitvi zavarovanja zavarovanec lahko izbira med naslednjimi obsegi kritja:

 • kritje osnovnih rizikov: krite so škode, ki nastanejo kot posledica prometne ali elementarne nesreče, požara ali eksplozije, neizročitve ali tatvine tovora, višje sile;
 • kritje vseh rizikov: krite so vse škode, razen tistih, ki so izrecno izključene – npr. škode zaradi običajne izgube ali loma, škode zaradi zlega namena ali grobe malomarnosti, škode, ki jim je tovor v času prevoza podvržen zaradi svojih naravnih lastnosti, škode zaradi neprimernega ravnanja pošiljatelja ali prejemnika;
 • kritje specialnih rizikov: dodatno zavarovanje za škode, ki nastanejo kot posledica naravnih lastnosti tovora – npr. žužkavost, rja, zmrznitev, odmrznitev ipd.;
 • kritje vojnih rizikov pri pomorskem ali letalskem prevozu in stavkovnih rizikov pri vseh vrstah prevoza tovora.

Vrste zavarovanje tovora

Zavarovanje je mogoče skleniti:

 • posamično za vsak posamični tovor po trenutno veljavnih cenikih. Lastnik tovora ali imetnik pravice na tovoru mora zavarovalnico obvestiti o vsakokratnem prevozu tovora. Pred začetkom prevoza mora zavarovalnici poslati vse potrebne podatke o prevozu tovora in takoj poravnati zavarovalno premijo;
 • z generalno polico kadar se tovor pogosto prevaža. Pri sklenitvi zavarovanja se določi, da je na prevozu zavarovan ves tovor ali le določene skupine tovora, in sicer po principu:
 • sprotnega prijavljanja v zavarovanje pred začetkom prevoza ali
 • periodičnega prijavljanja v zavarovanje za preteklo obdobje – zavarovanec prijavlja dogovorjeno osnovo za obračun zavarovalne premije v določenih terminih (mesečno, četrtletno, polletno ali letno) za nazaj.