Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

Zavarovanje prevozniške odgovornosti vam omogoča celovito zavarovalno kritje po meri v okviru obvezujočih zakonskih določb o odgovornosti prevoznikov v cestnem prevozu blaga in izven njega.

Prevoznik je odgovoren za poškodbe na blagu – tovoru, med prevozom, za popolno ali delno izgubo tovora in za zamudo pri dobavi – dostavi le tega. Vsak prevoz se opravi s prevozno pogodbo – listino. Pri tem se uporabljajo različne zakonske določbe o odgovornosti glede na prevozno pot. Prevozniki se danes zlasti zaradi neomejene kabotaže v Evropi soočajo s številnimi različnimi odgovornostmi.

Zavarovanje prevozniške odgovornosti predvideva tudi zavarovalno kritje za posredovanje prevozniških naročil drugim prevoznikom. Tako kot pooblaščen prevoznik so tudi posredniki pri prevozih solidarno odgovorni za škodo, ki jih povzročijo svojim naročnikom. Ker posrednik pri prevozih nosi enako tveganje kot prevoznik, je zavarovanje prevozniške odgovornosti ključnega pomena.

Obseg njegove odgovornosti je zakonsko določen za domače, mednarodne in kabotažne prevoze.

Zavarovalna polica za zavarovanje prevozniške odgovornosti vam omogoča zavarovalno kritje za mednarodne prevoze v okviru določb o odgovornosti po Konvenciji CMR in za prevoze znotraj države v vseh evropskih državah (kabotažni prevozi) v skladu z nacionalnimi predpisi prometnega prava.

Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja so škode, ki jih od prevoznikov z odškodninskimi zahtevki zahtevajo oškodovanci zaradi izgube ali poškodb tovora oziroma zamude pri izročitvi tovora na podlagi njihove odgovornosti, ki je določena z naslednjimi zakoni in predpisi:

 • z Zakonom o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in Obligacijskim zakonikom (za prevoze znotraj Republike Slovenije),
 • s Konvencijo o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cestah (CMR) in protokolom k tej konvenciji (za mednarodne prevoze),
 • z nacionalno zakonodajo posameznih držav članic Evropske unije (za kabotažne prevoze).

Zavarovalno kritje

Zavarovanje prevozniške odgovornosti krije škodo civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovani osebi – prevozniku – zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:

 • dokazano popolno ali delno fizično izgubo blaga;

 • dokazano popolno ali delno poškodbo blaga;

 • zamudo pri izročitvi blaga dejansko prevzetega na prevoz.

Poleg kritja, ki izhaja iz zakonske odgovornosti prevoznika, se povrnejo tudi:

 • stroški sodnih postopkov, ki jih je zavarovanec sprožil sporazumno z zavarovateljem v zvezi s škodnim dogodkom z namenom, da se ubrani neupravičenega ali pretiranega odškodninskega zahtevka oškodovanega upravičenca,
 • stroški prevoznika, utemeljeno in smotrno nastali z namenom reševanja blaga ob škodnem dogodku.

Dodatno je mogoče zavarovati rizike:

 • prevoza v/iz držav območja republik bivše ZSSR,

 • prevoza ter nakladanja/razkladanja cestnih motornih vozil,

 • prevoza živih živali,

 • opravljanja nakladanja, razkladanja in prekladanja,

 • prevoza stvari v hladilnih komorah,

 • prevoza dokumentov in vrednostnih stvari,

 • prevoza tobačnih in alkoholnih izdelkov,

 • izven gabaritnega prevoza,

 • stroškov uničenja poškodovanega blaga in čiščenja kraja škodnega dogodka,

 • kabotaže.

Po teh pogojih ni mogoče zavarovati prevozniške odgovornosti za prevoze denarja, vrednostnih papirjev, plemenitih kovin in kamnov ter izdelkov iz njih.

Zavarovalno kritje se nanaša na prevoze, opravljene na območju:

 • Republike Slovenije (domači prevoz) ali izven Republike Slovenije (mednarodni prevoz – Evropa), cel svet.

Na višino zavarovalne premije vpliva:

 • izbrani obseg kritja,
 • območje zavarovalnega kritja (domači ali mednarodni prevoz),
 • limit zavarovalnega kritja po posameznem škodnem dogodku in prevoznem sredstvu,
 • nosilnost prevoznega sredstva,
 • višina realizacije na osnovi obračunanih bruto voznin za opravljene prevoze,
 • škodni rezultat, ki se odraža s premijskim razredom,
 • vrsta prevoznega sredstva.

Osnovna odbitna franšiza:

 • 10% od višine škode za vsak zavarovalni primer, pri čemer je lahko minimalna odbitna franšiza 100 EUR, maksimalna pa 2.000 EUR;

 • pri zavarovanju kritja za prevoz ter nakladanje/razkladanje cestnih motornih vozil: 200 EUR po posameznem, v nezgodi poškodovanem vozilu, ki je predmet prevoza;

 • ob škodnem primeru zaradi prometne nesreče, požara in eksplozije: franšiza se ne obračuna.

Kritje je podano le v primeru ustreznega prevzema blaga v prevoz – obstajati mora ustrezna prevozna listina oz. dokument, ki ima vse elemente prevozne listine.

Zavarovalna premija se določa na osnovi:

 • skupne nosilnosti tovornega vozila in pol/priklopnika največje nosilnosti (navedena v zavarovalni polici);

 • realizacije bruto voznine in pristojbin za natovarjanje, raztovarjanje in pretovarjanje blaga na prevozu v določenem obdobju.

S tem zavarovanjem prevoznik ne zavaruje tovora, pač pa svojo odgovornost za tovor. Naročnik prevoza oziroma lastnik tovora mora tovor zavarovati sam (Cargo zavarovanje za tovora). Odgovornost prevoznika je namreč zakonsko določena in omejena in ne varuje premoženjskih interesov lastnika tovora.

Kaj storiti, ko pride do nastanka škode?

Po nastanku škodnega primera storite vse, kar je v vaši moči, da odvrnete ali zmanjšate nastalo škodo. Najkasneje v roku treh dni, ko izveste za škodni primer, nas o njem obvestite. Če je bil proti vam uveden postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja, vložena obtožnica ali izdana odločba v upravno kazenskem postopku, nam to obvezno sporočite, kljub temu, da ste že izpisali prijavo škode iz odgovornosti.

Brez soglasja zavarovalnice ne smete priznati odškodninskega zahtevka v celoti ali delno, izvesti poravnave ali poplačila ter morate vodstvo pravde prepustiti zavarovalnici.

Po prejemu prijave odgovornosti ter odškodninskega zahtevka (tega izpolni oškodovanec) zavarovalnica pristopi k reševanju škode. Ugodi upravičenim zahtevkom ter poskrbi za obrambo zavarovane osebe pred neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki. Zavarovalnica krije tudi pravdne stroške zavarovanca (do višine zavarovalne vsote). Škodo zaradi pravdnih stroškov prisodi oškodovancu le v primeru, da pravdo usmerja od vsega začetka sam ali pa oseba, ki jo on določi.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • prevozno listino v izvirniku;

 • naročilo za prevoz (dispozicija);

 • račun pošiljatelja blaga;

 • zapisnik o pregledu in ugotovitvi škode, sestavljen na namembnem kraju in podpisan s strani prejemnika blaga in prevoznika;

 • izjavo voznika in njegovega spremljevalca o vzrokih in okoliščinah nastanka škode;

 • zapisnik policijske postaje ali ustreznega organa druge države v primeru škode na blagu, do katere pride zaradi storitve kaznivega dejanja (npr. tatvina ali rop). V primeru, da tega ni mogoče pridobiti, je zavarovanec dolžan dokazati nastanek škodnega dogodka;

 • pri škodnem primeru prevoza rabljenih, nevoznih ali poškodovanih vozil pa še: fotografijo vozila pred začetkom prevoza, identifikacijo vozila (reg. številka in številka šasije), vzdolžno diagonalno fotografijo vozila (sprednja in leva stran ter zadnja in desna stran), stanje števca prevožene poti ter fotografijo morebitnih predhodnih poškodb vozila.

Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1)

74. člen

(opredelitev odgovornosti)

Prevoznik odgovarja za popolno ali delno izgubo ali poškodbo tovora, ki ga prevzame za prevoz, in sicer od trenutka prevzema do njegove izročitve prejemniku, kakor tudi za škodo, ki nastane zaradi zamude pri izročitvi tovora prejemniku.

75. člen

(objektivna odgovornost prevoznika)

Prevoznik odgovarja za škodo iz prejšnjega člena, razen če dokaže, da je nastala zaradi:

 • dejanj ali opustitev pošiljatelja, prejemnika tovora ali tretje osebe,
 • lastnosti tovora ali
 • zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti (višja sila).

76. člen

(oprostitev odgovornosti pri posebnih nevarnostih)

(1) Prevoznik ne odgovarja, če dokaže, da je izguba oziroma poškodba tovora nastala zaradi posebne nevarnosti, ki je povezana z eno ali več spodaj navedenih okoliščin:

 • z uporabo odkritih in nepokritih vozil, če je bila uporaba takšnih vozil izrecno dogovorjena in navedena v tovornem listu;

 • s tem, da tovor ni pakiran ali je pomanjkljivo pakiran in je zaradi teh pomanjkljivosti po svoji naravi izpostavljen izgubi ali poškodbi;

 • z ravnanjem, naložitvijo, zložitvijo in razložitvijo tovora s strani pošiljatelja oziroma prejemnika ali oseb, ki so pri tem delale po nalogu pošiljatelja ali prejemnika;

 • z naravo tovora, ki je po svojih lastnostih izpostavljen popolni ali delni izgubi ali poškodbi, zlasti zaradi razbitja, rjavenja, gnitja, sušenja, puščanja, normalnega razsipa ali delovanja mrčesa;

 • s tem, da tovorki sploh niso ali so nepopolno označeni.

(2) Prevoznik ne odgovarja za škodo, ki nastane z izgubo ali poškodbo žive živali, predane za prevoz, če dokaže, da je ukrenil vse, kar je bil glede na okoliščine dolžan ukreniti, kakor tudi da je ravnal po posebnih navodilih, če so mu bila dana.

(3) Če prevoznik ugotovi, da je glede na okoliščine primera izguba ali poškodba utegnila nastati zaradi ene ali več posebnih nevarnosti iz prvega odstavka tega člena, velja domneva, da je škoda nastala zaradi takšne nevarnosti.

(4) Upravičenec lahko dokazuje, da škoda ni ali deloma ni nastala v zvezi s katero od nevarnosti iz prvega ali drugega odstavka tega člena.

77. člen

(omejitve oprostitev odgovornosti pri posebnih nevarnostih)

Prevoznik se ne more razbremeniti odgovornosti za škodo s sklicevanjem na prejšnji člen tega zakona:

 • če pride pri prevozu z odkritim ali nepokritim vozilom do izgube vse pošiljke ali do nenavadno velike izgube tovora;

 • če je prevoz tovora izvršen z vozilom, ki ima potrebno opremo za varstvo tovora pred toploto, mrazom, razlikami v temperaturi ali vlažnostjo zraka, pa ne dokaže, da je ukrenil vse, kar je bil glede na okoliščine dolžan ukreniti v zvezi z izbiro, vzdrževanjem in uporabo takšne opreme, kakor tudi, da je ravnal po posebnih navodilih, če so mu bila dana.

78. člen

(odgovornost za izpolnitvene pomočnike)

(1) Prevoznik odgovarja za škodo, ki jo povzročijo izpolnitveni pomočniki.

(2) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na druge prevoznike, s katerimi si je prevoznik pomagal pri prevozu tovora, kot tudi na osebe, ki so po nalogu drugih prevoznikov delale pri prevozu.

79. člen

(domneva, da je tovor izgubljen)

(1) Šteje se, da je tovor izgubljen, če ga prevoznik ne izroči prejemniku v 30 dneh od dneva, ko ga je po pogodbi dolžan izročiti.

(2) Če je prevoznik pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka izjavil, da je tovor izgubljen, se od dneva, ko je izjava dana, dalje šteje, da je tovor izgubljen.

80. člen

(odgovornosti pri prevozu nevarnega tovora)

Prevoznik ne odgovarja za škodo, ki nastane pri prevozu nevarnega tovora, če pri njegovem prevzemu za prevoz ni vedel in tudi ni mogel vedeti, da gre za nevaren tovor.

81. člen

(odškodnina za izgubo in poškodbo tovora)

(1) Odškodnina za izgubo in poškodbo tovora se določi po določeni oziroma tržni ceni, ki jo ima tovor v času in kraju prevzema za prevoz.

(2) Odškodnina za poškodbo tovora ne sme presegati:

 • zneska, ki bi ga moral prevoznik plačati v primeru popolne izgube tovora – če je poškodovan celoten tovor;

 • zneska, ki bi ga moral prevoznik plačati v primeru izgube dela tovora – če je poškodovan samo del tovora.

82. člen

(omejitev višine odškodnine)

(1) Prevoznik za izgubo ali poškodbo tovora ni dolžan plačati več kot 8,33 SDR za kilogram kosmate teže izgubljenega ali poškodovanega tovora.

(2) Poleg zneska iz prejšnjega odstavka mora prevoznik povrniti pošiljatelju plačano voznino in druge, pri prevozu tovora nastale stroške v polnem znesku, če gre za izgubo tovora, v sorazmernem znesku pa, če gre za poškodbo tovora.

(3) Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri izročitvi tovora, prevoznik odgovarja do zneska dvojne voznine.

(4) Zahtevo iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora upravičenec postaviti najpozneje v 21 dneh od dneva izročitve ali izgube tovora, sicer izgubi pravico do odškodnine.

(5) Prevoznik izgubi pravico do omejitve višine odškodnine iz prvega in tretjega odstavka tega člena, če upravičenec dokaže, da je prevoznik škodo povzročil namenoma ali zaradi hude malomarnosti.

(6) S pogodbo o prevozu tovora se stranki lahko dogovorita za višji znesek odškodnine.