Katere konje je možno zavarovati?

 • konje, ki se uporabljajo za pleme (plemenski žrebci in kobile),
 • konje za družinsko jahanje ali za rekreacijo,
 • konje za vrhunski šport,
 • delovne konje za dela na kmetiji, v gozdu, vleko kočij,
 • žrebeta v starosti od 10 dni dalje.

Vsi konji morajo biti razpoznavni, imeti morajo identifikacijski dokument in pred prvim zavarovanjem morajo biti veterinarsko pregledani.

Osnovno zavarovanje za konje:

 • pogin konja zaradi bolezni ali nezgode,
 • zakol v sili ali usmrtitev konja brez bolečin zaradi neozdravljive bolezni oziroma neozdravljivih posledic nezgode.

Dodatno zavarovanje za konje krije:

 • stroške zdravljenja (standardni in nadstandardni nivo),
 • izgubo žrebeta pred, na in na porodu,
 • zavarovanje konja med prevozom v obdobju enega leta,
 • zavarovanje konja v tujini,
 • zavarovanje odgovornosti lastnika za škode, ki jih povzroči njegov konj tretji osebi.

Ugodnosti in popusti:

 • posebni popusti,
 • kritje stroškov zdravljenja (nadstandardni nivo) omogoča prosto izbiro veterinarja specialista in zdravljenje konja v tujini.

Kaj v primeru nesreče, škode?

Kako ukrepamo, če konj zboli ali se poškoduje?

 • Takoj pokličemo doktorja veterinarske medicine.
 • Ravnamo se po njegovih navodilih in ukrenemo vse potrebno za preprečitev oziroma zmanjšanje nadaljnje škode.
 • Če želi zavarovanec uveljavljati kritje stroškov zdravljenja v tujini in ima sklenjeno zavarovanje na nadstandardnem nivoju, se mora o tem predhodno dogovoriti z zavarovalnico.

Kako je s povračilom stroškov zdravljenja veterinarskih storitev?

 • Pri vsaki veterinarski storitvi del stroškov zdravljenja krije zavarovanec (soudeležba zavarovanca se dogovori ob sklenitvi zavarovanja).
 • Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova, ki ima z zavarovalnico podpisano pogodbo, lahko zahtevek za izplačilo zavarovalnine za del stroškov zdravljenja, ki jih krije zavarovalnica, zavarovalnici poda veterinarska ustanova.
 • Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova brez pogodbe, zahtevek za izplačilo zavarovalnine za stroške zdravljenja zavarovalnici poda zavarovanec sam. To velja tudi za stroške zdravljenja v tujini.

Kaj v primeru pogina konja?

 • Zavarovanec mora takoj poklicati pristojnega doktorja veterinarske medicine ali drugo uradno osebo, če to zahtevajo okoliščine (policija, inšpekcija…).
 • Veterinar napiše veterinarsko poročilo in po potrebi odredi patoanatomsko sekcijo poginule živali.
 • Zavarovanec mora obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.