Katere živali se lahko zavaruje?

 • plemensko govedo in goveje pitance,
 • plemenske prašiče in prašiče pitance,
 • drobnico (ovce in koze),
 • perutnino (nesnice, brojlerji, jarkice…), kunce, čebele, ribe,
 • divjad v oborah (damjaki, mufloni, jeleni…),
 • in ostale.

Osnovno zavarovanje krije:

 • pogin živali zaradi bolezni ali nezgode,
 • zakol v sili,
 • usmrtitev živali brez bolečin, če živali preti neposredna nevarnost pogina,
 • ekonomski zakol živali zaradi neozdravljive bolezni oz. nezgode.

Dodatno zavarovanje krije:

 • stroške veterinarskih storitev,
 • izgubo teleta pred, na in po porodu,
 • izgubo plemenske vrednosti živali,
 • izginotje živali na planinski paši,
 • odgovornost lastnika za škode, ki jih povzroči njegova žival,
 • ostale dodatne nevarnosti po posebnih pogojih za zavarovanje živali.

Pomembno

Živali se zavarujejo na dogovorjeno vrednost, ki ne sme presegati tržne vrednost.

Kaj v primeru nesreče, škode?

Kaj storiti, če zavarovana žival zboli ali se poškoduje?

 • Zavarovanec mora takoj poklicati pristojnega doktorja veterinarske medicine, se ravnati po njegovih navodilih in ukreniti vse potrebno za preprečitev oziroma zmanjšanje nadaljnje škode.

Kako je s povračilom stroškov zdravljenja?

 • Pri vsaki veterinarski storitvi del stroškov zdravljenja krije zavarovanec (soudeležba zavarovanca se dogovori ob sklenitvi zavarovanja).
 • Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova, ki ima z zavarovalnico podpisano pogodbo, lahko zahtevek za izplačilo zavarovalnine za del stroškov zdravljenja, ki jih krije zavarovalnica, zavarovalnici poda veterinarska ustanova.
 • Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova brez pogodbe, zahtevek za izplačilo zavarovalnine za stroške zdravljenja zavarovalnici poda zavarovanec sam.

Kaj v primeru pogina živali?

 • Zavarovanec mora takoj poklicati pristojnega doktorja veterinarske medicine ali drugo uradno osebo, če to zahtevajo okoliščine (policija, inšpekcija,..).
 • Veterinar napiše veterinarsko poročilo in po potrebi odredi patoanatomsko sekcijo poginule živali.
 • Zavarovanec mora obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.

Kaj v primeru ekonomskega zakola živali?

 • Zavarovanec mora poklicati pristojnega doktorja veterinarske medicine, ki poda predlog za ekonomski zakol.
 • Zavarovanec dostavi predlog za ekonomski zakol zavarovalnici.
 • Na podlagi odobritve ekonomskega zakola s strani zavarovalnice mora zavarovanec opraviti zakol v treh dneh od dneva, ko izve za pozitiven odgovor.