Posebnosti plovne odgovornosti 
Zavarovanje spada med obvezna zavarovanja v prometu. V sosednjih državah je tovrstno zavarovanje obvezno že kar nekaj let, pri nas pa od 15.04.2005. Vsi lastniki čolnov z močjo motorja nad 3,7 kW, ki so vpisani v vpisnik čolnov pri Upravi za pomorstvo so po zakonu dolžni skleniti tovrstno zavarovanje in prav tako vsi, ki s čolnom vstopajo v teritorialne vode RS.

Kaj krije zavarovanje ? 
Obvezno zavarovanje krije škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, če je v zvezi z zavarovanim plovilom prišlo do telesnih poškodb, ki izvirajo iz odgovornosti lastnika in/ali pooblaščenega upravljavca plovila za škodo na osebah (smrt, prizadeto zdravje, poškodovanje oseb,..). Krite so škode nastale v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah R Slovenije. Minimalna zavarovalna vsota za nematerialne škode je 208.646 EUR kar ustreza slovenski zakonodaji. Zavarovalno kritje se lahko tudi razširi:

Teritorialne meje kritja: 

 • na kritje škod, ki bi nastale tudi na Hrvaškem (brez doplačila),
 • na kritje škod, ki bi nastale na področju celotnega Jadranskega morja.

Materialne škode:

 • poleg telesnih poškodb, ki bi jih povzročili tretjim osebam imamo z razširitvijo kritja krite tudi materialne škode, torej bi zavarovalnica povrnila škodo npr. na plovilu v katerega bi trčili kakor tudi poškodovanje oseb na tem plovilu.

a) Zavarovanje odškodninske odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti za osebne in materialne škode vključuje škode, nastale zaradi:

 • trčenja,
 • udarca,
 • smrti ali telesne poškodbe tretjih oseb,
 • onesnaževanja morja.

b) Obvezno zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje velja za plovila, katerih moč motorja presega 15 kW in je registrirano za šport in razvedrilo. Zavarovanje krije zakonsko predpisano zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljavca plovila v hrvaškem morju.

Z ustreznim doplačilom lahko poleg nematerialnih škod zavarujete tudi materialne škode.

Zavarovalne vsote za nematerialne škode:

 • 50.000.000 HRK ali 208.646 EUR,
 • 3.500.000 HRK ali 483.092 EUR,

kritje v teritorialnih vodah Slovenije in Hrvaške.

Zavarovalne vsote za nematerialne in materialne škode: 

 • 800.000 EUR – z zakonom predpisana minimalna zavarovalna vsota v Italiji, vključuje tudi Slovenijo in Hrvaško.
 • 1.5000.000 EUR Sredozemsko morje višja zavarovalna vsota je prosta izbira sklenitelja zavarovanja !

Od česa je odvisna premija?
Višina premije je odvisna za motorne čolne od moči motorja, tipa plovila, za jadrnice pa glede na površine jader pri jadrnicah in izbrane zavarovalne vsote.

Česa zavarovanje ne krije? 
Zavarovanje ne krije škod, ki bi nastale zaradi vojnih dejanj, terorističnih dejanj, zaradi delovanja jedrske energije, škod, ki presegajo obseg pravnih predpisov o odgovornosti. Prav tako zavarovanje ne krije škodo povzročeno osebam, ki se prevažajo s plovilom ali pa so v času škodnega dogodka s čolnom upravljale.