Individualna nezgoda in Kolektivna nezgoda

Zavarovanje lahko vključuje naslednje rizike:

 1. Nezgodna invalidnost

Trajna nezgodna invalidnost se izplača v sorazmerju z zavarovalno vsoto za nezgodno invalidnost do 50 %. Za invalidnost nad 50 % se vsak procent nad 50 podvoji (npr. 80 %-ni invalid dobi izplačanih 50 + 30 x 2 = 110 % zavarovalne vsote).

Invalidnost se ugotavlja 1 leto po nezgodi, v kolikor tedaj ocena še ni mogoča, pa ko po zdravniški presoji ni mogoče pričakovati, da bi se stanje spremenilo (po zaključenem zdravljenju). Psihične posledice, brazgotine, izguba zoba ne predstavljajo trajne invalidnosti.

 1. Nezgodna renta

Nezgodna renta se izplačuje mesečno v primeru, da ostane kot posledica ene nezgode od vključno 50% do 100% invalidnost. Izplačevanje rente je doživljenjsko, vendar največ 25 let.

 1. Bolnišnično nadomestilo

Zavarovalnica izplača nadomestilo za vsako nočitev, ki jo zavarovanec preživi v bolnišnici. Za bolnišnico se ne smatrajo zavodi za rehabilitacijo, zdravilišča… Zavarovancu se izplača max. 200 bolnišničnih dnevnic v dveh letih od dneva nezgode naprej.

 1. Dnevno nadomestilo

Zavarovalnica izplača za zdravljenje doma ali v bolnišnici (dodatno k bolnišničnem nadomestilu) dnevno nadomestilo v dogovorjeni višini od vključno osmega dne dalje (karenčni čas).

Dnevno nadomestilo se izplača v dogovorjeni višini za dneve delovne ali poklicne nezmožnosti zaradi posledic nezgode, vendar za največ 200 dni v dveh letih od dneva nezgode naprej.

Za dnevno nadomestilo se ne morejo zavarovati, niti nadomestila ne morejo zahtevati: oseba brez redne zaposlitve (pogodbeno delo ne šteje kot redna zaposlitev), študent, otrok, upokojenec, kmet, gospodinja, ipd.

Pojem nezgode

Za nezgodo se šteje vsak od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje nenadoma, od zunaj ter mehansko ali kemično na zavarovančevo telo ter ima za posledico popolno ali delno trajno invalidnost, prehodno nesposobnost za delo ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč.

Začetek zavarovalnega varstva

Zavarovalno varstvo začne učinkovati z vročitvijo police, vendar ne pred datumom, ki je na polici določen kot začetek zavarovanja ob pogoju, da je premija (ali obrok) plačana.

Izključitve

Iz zavarovanja so izključene naslednje nezgode:

 • Pri uporabi letal, letalnih naprav vseh vrst in uporabi zračnih vozil.

 • Pri upravljanju letal, letalnih naprav vseh vrst, plovil, motornih in drugih vozil brez predpisanega veljavnega dovoljenja za upravljanje omenjenih vozil.

 • Pri udeležbi na motošportnih tekmovanjih in pri treningih za njih.

 • Pri skokih s padalom, pri dejavnostih kaskaderja, pri ekstremnem plezanju, udeležba pri ekspedicijah in pri opravljanju del iskalca eksplozivnih teles, pirotehnika, ipd…

 • Pri treningih in udeležbi na državnih ali mednarodnih tekmovanjih iz področja smučanja, deskanja na snegu, smučarskih skokov, sankanja, kakor tudi na uradnih treningih za takšne prireditve.

 • Zaradi neuporabe čelade, če je le-ta predpisana.

 • Zaradi neuporabe varnostnega pasu pri vožnji z osebnim vozilom.

 • Nezgode, ki jih je zavarovanec povzročil naklepno.

 • Vojni dogodki, notranji nemiri in manifestacije (če je na strani povzročiteljev), jedrske energije, vpliva ionizirajočih žarkov.

 • Ki jo zavarovanec utrpi zaradi pri njem nastalem srčnem infarktu ali kapi. Srčni infarkt v nobenem primeru ne velja kot posledica nezgode.

 • Ki jo zavarovanec utrpi zaradi uživanja mamil in alkohola (0,5 %0), razen, če se ne dokaže nasprotno, da je njegova alkoholiziranost (mamila) ni vplivala na nezgodo.

Prijava spremembe poklicne dejavnosti ali dela zavarovanca

Zavarovanec mora zavarovalnici nemudoma javiti spremembo poklica ali vrste dela.

Obveznosti

 • Po nezgodi je potrebno poiskati zdravniško pomoč v času 12 ur, od nastanka poškodbe.

 • Po nezgodi mora poskrbeti za zdravniško pomoč, zdravniška oskrba pa se mora nadaljevati do konca zdravljenja. Če je predpisana rehabilitacija, ki vključuje fizioterapijo, je potrebno, da se jo redno udeležuje.

 • Pri prejemu obrazca za prijavo nezgode, ga je potrebno izpolnjenega nemudoma dostaviti zavarovalnici; razen tega je potrebno zavarovalnici posredovati vse druge zahtevane informacije v zvezi z nezgodo.

 • Po zaključenem zdravljenju mora zavarovalnica dobiti vso dokumentacijo, ki je potrebna, da zavarovalnica pristopi k obravnavanju odškodninskega zahtevka.

Dokumentacija, ki jo potrebujemo ob zavarovalnem primeru:

 1. Izpolnjen prijavni obrazec.

 2. Zdravstvena dokumentacija.

 3. Odpustnica iz bolnice – v primeru hospitalizacije zaradi nezgode.

 4. Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela.

 5. Potrdilo o redni zaposlitvi oz. prijava poškodbe pri delu.

 6. Fotokopija vozniškega dovoljenja.

 7. Policijski zapisnik.

Dokumentacijo iz tč. 4. in 5. le v primeru zavarovanja za dnevno nadomestilo, iz tč. 6. in 7. pa le v primeru prometne nesreče.

Gasilci in reševalci

Obrazec izpolni oškodovanec. izpolnjeno prijavo potrdi uradna oseba, ki je sklenila zavarovanje in vpiše aktivnost, katero je vršila v času poškodbe. Npr. Reševanje, gašenje, gasilska vaja, gasilsko tekmovanje, druge dejavnosti pod okriljem gasilcev itd.