Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode, ki nastanejo v času opravljanja športne dejavnosti.
Nezgodno zavarovanje članov športnih organizacij se lahko sklene za naslednje nevarnosti:

 • smrt zaradi nezgode,
 • trajna invalidnost,
 • dnevno nadomestilo zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode,
 • dnevnega nadomestila za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko športniki do dopolnjenega 75. leta starosti.

Oblike zavarovanja?

Zavarovanje se sklene:

 • posamezno zavarovanje članov športne organizacije,
 • skupinsko zavarovanje članov športne organizacije.

Kaj vpliva na višino premije?

 • šport, s katerim se posameznik oziroma športna organizacija ukvarja (nevarnostni razred se določa glede na tabelo zavarovalnice),
 • višina zavarovalne vsote.

Registrirani člani športne organizacije, ki se ukvarjajo z določenim športom amatersko, se zavarujejo po ceniku za amaterje, profesionalni športniki pa po ceniku za profesionalce.

Višina izplačila?

V primeru nezgode je zavarovanec oz. upravičenec upravičen do izplačila dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela in sicer:

 • zavarovalne vsote za smrt zaradi nezgode, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl,
 • zavarovalne vsote za trajno invalidnost, če je zavarovanec zaradi nezgode postal 100% invalid oziroma v primeru delne invalidnosti odstotek zavarovalne vsote, ki se določi na podlagi ustrezne Tabele invalidnosti zavarovalnice. Posebnost naše ponudbe je povečano zavarovalno kritje za invalidnost. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50% se izplačilo odškodnine podvoji, kar pomeni izplačilo 150% zavarovalne vsote pri 100% invalidnosti,
 • dnevnega nadomestila za začasno nesposobnost za delo zaradi nezgode, za čas, ko zavarovanec ni sposoben opravljati svojega rednega dela, in sicer od desetega dneva po začetku zdravljenja, vendar največ za 200 dni po eni nezgodi,
 • dnevnega nadomestila za zdravljenje v bolnišnici: za čas zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode, vendar največ za 365 dni po eni nezgodi,
 • dnevnega nadomestila za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode za čas nastanitve in zdravljenja v zdravilišču, vendar največ za 30 dni.

Kaj v primeru poškodbe?

Zavarovana oseba, ki je poškodovana zaradi nezgode, je dolžna:

 • takoj poiskati zdravniško pomoč ter se ravnati glede načina zdravljenja po zdravnikovih navodilih,
 • zavarovalnici prijaviti nezgodo v roku 30 (trideset) dni po nezgodi, kasneje pa izjemoma, če se je v tem roku zdravila v bolnišnici zaradi nezgode,
 • v prijavi nezgode podati zavarovalnici vse možne podatke, zlasti o kraju, času in okoliščinah nezgode, opis dogodka, imena morebitnih prič ter zdravnika, ki je zavarovano osebo pregledal ali zdravil.

Če je zavarovana oseba umrla, mora upravičenec ali druga zainteresirana oseba to takoj prijaviti zavarovalnici.

V primeru, da je zavarovana oseba poškodovana v prometni nesreči, je potrebno o tem brezpogojno obvestiti policijo.

Potrebna pisna dokazila:

 • dokazilo o veljavnem nezgodnem zavarovanju,
 • dokazilo, da je upravičenec do zavarovalnine,
 • prijavo nezgode (obrazec zavarovalnice),
 • medicinsko dokumentacijo,
 • zdravniški izvid o vrsti in težavnosti poškodbe, o morebitnih nastalih posledicah ter podatke o telesnih okvarah, pomanjkljivostih in boleznih, ki jih je imela zavarovana oseba pred nastankom nezgode,
 • izpisek iz matične knjige umrlih v primeru smrti zavarovane osebe,
 • dokazila o vzroku smrti v primeru smrti zavarovane osebe,
 • druga dokazila na zahtevo zavarovalnice pri uveljavljanju pravic iz posameznih kritij.