Kdo se lahko zavaruje?

Zavaruje se lahko vsi člani gospodinjstva od rojstva do dopolnjenega 75. leta starosti. Člani gospodinjstva so zakonec ali izvenzakonski partner, otroci, starši in drugi člani skupnega gospodinjstva, ki živijo na istem naslovu. Člani gospodinjstva, ki začasno bivajo v drugem kraju (na šolanju ipd) se tudi lahko zavarujejo kot člani gospodinjstva.

Vsi člani gospodinjstva se zavarujejo z enakimi zavarovalnimi vsotami in po isti kombinaciji.

Zavarovalno obdobje?

Običajno se nezgodno zavarovanje lahko sklene za leto dni, lahko pa tudi dolgoročno (z nedoločenim trajanjem), kjer se zavarovanje podaljšuje iz leta v leto, dokler ga katera od pogodbenih strank ne odpove.

Kaj krije zavarovanje?

Krite so nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, 24 ur na dan. Zavarovalna kritja:

 • Smrt zaradi nezgode
 • Trajna  invalidnost kot posledica nezgode
 • Smrt zavarovanca zaradi bolezni
 • Dnevno nadomestilo zaradi nezgode
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode

Višina izplačila, način in trajanje?

Ob nezgodi je zavarovanec oz. upravičenec upravičen do izplačila dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela in sicer:

 • zavarovalno vsoto za smrt zaradi nezgode, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl,
 • zavarovalno vsoto za trajno invalidnost, če je zavarovanec zaradi nezgode postal 100% invalid oziroma del te zavarovalne vsote v primeru delne invalidnosti. Le ta se določi na podlagi Tabele za določanje trajne invalidnosti zaradi nezgode,
 • zavarovalno vsoto za smrt zaradi bolezni, če je zavarovanec zaradi bolezni umrl,
 • dnevno nadomestilo zaradi nezgode: za dneve aktivnega zdravljenja posledic zaradi nezgode vendar največ 230 dni za zavarovalni primer,
 • dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode, če je zaradi nezgode potrebna nastanitev in zdravljenje zavarovanca v bolnišnici, izplača se največ za 365 dni.
 • dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode, če je zaradi nezgode potrebna nastanitev in zdravljenje v zdravilišču, vendar se izplača največ za 30 dni.

Kaj v primeru poškodbe?

Zavarovana oseba, ki je poškodovana zaradi nezgode, je dolžna:

 • takoj poiskati zdravniško pomoč ter se ravnati glede načina zdravljenja po zdravnikovih navodilih,
 • zavarovalnici prijaviti nezgodo v roku 30 (trideset) dni po nezgodi, kasneje pa izjemoma, če se je v tem roku zdravila v bolnišnici zaradi nezgode,
 • v prijavi nezgode podati zavarovalnici vse možne podatke, zlasti o kraju, času in okoliščinah nezgode, opis dogodka, imena morebitnih prič ter zdravnika, ki je zavarovano osebo pregledal ali zdravil.

Če je zavarovana oseba umrla, mora upravičenec ali druga zainteresirana oseba to takoj prijaviti zavarovalnici.

V primeru, da je zavarovana oseba poškodovana v prometni nesreči, je potrebno o tem brezpogojno obvestiti policijo.

Potrebna pisna dokazila:

 • dokazilo o veljavnem nezgodnem zavarovanju,
 • dokazilo, da je upravičenec do zavarovalnine,
 • prijavo nezgode (obrazec zavarovalnice),
 • medicinsko dokumentacijo,
 • zdravniški izvid o vrsti in težavnosti poškodbe, o morebitnih nastalih posledicah ter podatke o telesnih okvarah, pomanjkljivostih in boleznih, ki jih je imela zavarovana oseba pred nastankom nezgode,
 • izpisek iz matične knjige umrlih v primeru smrti zavarovane osebe,
 • dokazila o vzroku smrti v primeru smrti zavarovane osebe,
 • druga dokazila na zahtevo zavarovalnice pri uveljavljanju pravic iz posameznih kritij.