A

Akreditiv beseda izhaja iz francoščine in v bančnem jeziku pomeni pismo, s katerim banka naroča drugi ustanovi ali osebi, naj ob izpolnitvi določenih pogojev izplača neko vsoto v korist določene tretje osebe. Dokumentarni akreditiv je eden najučinkovitejših inštrumentov zavarovanja plačil v mednarodni trgovini.

Aktiva je tista stran bilance banke, kamor se knjižijo njene naložbe. Aktivne obresti so torej tiste, ki jih dobiva upnik (banka) za posojen denar.

Amortizacija kredita v lepi slovenščini bi temu rekli kar odplačevanje posojila.

Amortizacijski načrt je načrt odplačevanja nekega posojila. Navadno je pripravljen v obliki tabele, ki prikazuje odplačevanje posojila skozi odplačilno dobo po kapitalizacijskih obdobjih. Za vsako kapitalizacijsko obdobje so izračunane obresti, razdolžnina ter ostanek glavnice.

Anticipativen pomeni nekaj predčasnega, plačljivega vnaprej. Anticipativne obresti se obračunajo in od glavnice odvzamejo že na začetku obrestovanega obdobja.

Anuiteta je letni obrok, vplačilo ali odplačilo. Uporaba pridevnika mesečna pred besedo anuiteta je pravilo, kadar želimo komu razložiti, kako bo odplačeval posojilo. Anuiteta je sestavljena iz obresti in razdolžnine (to je del glavnice, ki se poplača s to anuiteto). Še bolje pa se bomo razumeli, če lepo po naše govorimo o mesečnem obroku.

Avans (fr. Avance – naprej) označuje vnaprej plačan znesek (naplačilo). Slovenci imamo zanj lepo besedo: predujem. Uporabljajmo jo!

B

Bančni avtomat je katerikoli avtomat, ki ga uporabljamo za opravljanje bančnih poslov.

Banka je beseda, ki ne potrebuje kakšne posebne razlage. Gotovo pa ne veste, da izhaja iz francoske besede banque oz. italijanske banco, ki pomeni menjalno mizo.

Bankir je tako lastnik banke kot tudi vsak, ki se ukvarja z bančnimi posli. Vendar slednjemu raje recite bančnik, da ne bo nesporazumov.

Bankrot (ital. banca rotta – razbita miza) Včasih so nepoštenim bančnikom razbijali mize. Kaj pa danes? Beseda bankrot označuje denarni in gospodarski polom.

Bianco (ital. Bianco – čist, prazen, neizpolnjen) Bianco posojilo je odprto posojilo, posojilo brez kritja; bianco ček je ček brez vpisanega zneska; bianco menica pa neizpolnjena menica (samo s podpisom, brez zneska in datuma).

Bik, bikovski izraz se uporablja v anglosaških deželah za investitorja, ki stavi predvsem na splošno rast borznih tečajev.

Bilančna vsota pove, s kako velikimi sredstvi razpolaga banka oziroma kako velike so njene naložbe. Knjigovodsko je enaka aktivi oziroma pasivi banke.

Bilijarda je tisoč bilijonov.

Bilijon je milijon milijonov, Francozi in Američani pa ta izraz uporabljajo, ko govorijo o milijardah.

BIS je kratica za Bank for Interantional Settlements. Pod okriljem te ustanove so bile postavljene smernice za določanje kapitalske ustreznosti bank, ki jim pravimo baselska priporočila.

Blanket (fr. Blanc – bel) je neizpolnjena tiskovina. V bankah imamo najpogosteje opraviti s čekovnimi blanketi. To so predtiskani lističi, na katere imetnik osebnega računa napiše ustrezne podatke in tako iz čekovnega blanketa “naredi” ček.

Bon (fr. bon – dober, dobrina) je vrednostni papir, ki se uporablja v različne namene. Bon lahko nastopa v vlogi začasnega denarja, nakaznice, obveznice, zadolžnice itd.

Boniteta (lat. Bonus – dober) dejansko pomeni neko vrednost, kakovost. Ocena bonitete nekega podjetja je tako ocena njegove kakovosti, ki jo banke izvedejo na podlagi računovodskih izkazov podjetja. Banki je boniteta izredno pomembna pri odločitvah o kreditiranju podjetij.

Broker je borzni posrednik. Nanj se obrnemo, ko želimo kupiti ali prodati vrednostne papirje. Broker posluje v svojem imenu in za tuj račun, njegov zaslužek pa je provizija.

C

Cambio (ital. Cambiare – menjati) ima več pomenov: menjava, menjanje, včasih tudi tečaj ali celo menica.

Cash zelo pogosto uporabljamo v pogovornem jeziku namesto izraza gotovina. Izogibajmo se ga!

Cassa (ital. Cassa) dejansko pomeni zaboj, čeprav si dandanes pod to besedo predstavljamo blagajno.

Certifikat je beseda, ki jo zelo pogosto slišimo, a vseeno verjetno ne veste, da jo lahko nadomestite z besedo potrdilo.

Changeomat je bančni avtomat, ki omogoča menjavo tuje gotovine v domačo ter tako noč in dan nadomešča menjalnico.

Č

Ček je plačilno sredstvo. Čisto prava opredelitev pa se glasi: ček je pisni nalog, s katerim izdajatelj pooblasti banko, naj izplača prinašalcu določeno vsoto v breme njegovega računa.

Članarina je znesek, ki ga izdajatelju kartice plačamo vsako leto zato, da lahko uporabljate kartico.

D

Dealer je borzni trgovec, ki trguje v svojem imenu in za svoj račun. Njegov zaslužek je razlika med prodajno in nakupno ceno vrednostnega papirja.

Debalans je predvsem računovodjem neprijetna beseda, saj pomeni neuravnoteženo stanje bilance (ali proračuna).

Debet ima prav tako opraviti z računovodstvom in ni prijetna beseda za uho, saj z njo označujemo dolg. Ena od izpeljank je debitor, ki pomeni dolžnika.

Debetna kartica je vrsta plačilne kartice, pri kateri je osebni račun imetnika za opravljena plačila s kartico obremenjen tekoče po obdelavi potrdila o nakupu. Lahko rečemo, da nadomešča čeke.

Deflacija je beseda, katere pomen v naši državi še nismo občutili; je namreč nasprotje inflaciji. Ekonomska opredelitev: zmanjšanje denarnih sredstev v obtoku z namenom povzročiti zvišanje kupne moči denarja ter padanje cen.

Dekurzivno obrestovanje je obračunavanje obresti po preteku ustreznega obdobja za nazaj. Takega načina obrestovanja smo pri nas najbolj vajeni.

Delnica je vrednostni papir, ki predstavlja solastnino v delniški družbi. Lastnik delnice, delničar, ima zato določene pravice do te delniške družbe.

Delniška družba je gospodarska kapitalska družba, pravna oseba, katere kapital je razdeljen na delnice.

Demonetizacija se pojavi, ko kovanci prenehajo biti plačilno sredstvo in postanejo vredni le toliko, kolikor je vredna kovina, iz katere so narejeni.

Denar pravzaprav ni slovenska beseda. Da bomo vedeli več, si zapomnimo, da izvira iz latinščine: denarius je bil starorimski srebrnik, enak starogrški drahmi.

Denarna politika je urejanje količine denarja v obtoku z namenom doseganja ekonomskih ciljev gospodarstva.

Denominacija ni neznana beseda, saj smo jo imeli že priložnost doživeti. Gre za znižanje imenske vrednosti papirnatega denarja.

Depo, deponent, deponiran, depozit, depozitar, depozitor so besede, ki imajo opravka s pologom oziroma shranitvijo česa (najpogosteje denarja) v katerikoli finančni ustanovi.

Devalvacija (lat. valere – veljati) nam je precej domača beseda, ki pa je v praksi ne želimo več spoznati. V jeziku ekonomije označuje znižanje tečajne vrednosti denarja glede na vrednost zlata in tujih valut, kar je pravzaprav vrsta denarne reforme, ki jo izvede država (npr. zaradi inflacije).

Deviza je beseda, ki jo večkrat uporabljamo nenatančno; le malokdo namreč ve, da predstavlja imetje domačih bank pri bankah v tujini ter nekatere druge terjatve do tujine. Izraz ‘devize’ uporabljajmo zgolj za tuj denar, s katerim razpolagamo v tujini; tistega, s katerim razpolagamo doma, imenujemo ‘valuta’.

Diskont (ital. Conto – račun) predstavlja obresti od nominalne vrednosti za čas od prodaje menice do njene valute. Besedo pa pogosto uporabljamo tudi pri drugih poslovnih dogodkih, ko gre za izračunavanje na kakršenkoli način zmanjšane vrednosti glavnice pred njenim dejanskim dospetjem.

Dividenda (franc. dividende, lat. dividendum – kar naj se deli) pomeni delež od letnega dobička delniške družbe. Prejemniki dividende so delničarji.

E

Ekspozitura predstavlja izpostavo, podružnico kake večje upravne ali gospodarske enote. Ne vemo, zakaj se je prav ta tujka v bančnem življenju tako udomačila, da slovenskih besed, kot so izpostava, podružnica ali poslovalnica, v naših bankah sploh ne znamo več uporabljati.

Elektronsko bančništvo pravimo tistim bančnim poslom, ki jih lahko bančne stranke opravljajo s pomočjo elektronike (računalnikov, telefonov, bančnih avtomatov …).

Emisija pomeni izdajanje bankovcev in vrednostnih papirjev. V zadnjem času pogosto namesto te tujke uporabljamo preprosto besedo izdaja. In prav je tako.

E-money, E-cash je eden novejših bančnih izrazov. Gre za elektronski denar, ki se pretaka zunaj ustaljenih bančnih poti. Elektronski denar oz. gotovino lahko predstavlja tudi majhna kartica z vgrajenim mikročipom, ki se jo kupi z navadnim denarjem in s katero se lahko opravlja skoraj vse finančne posle. Tudi prek telefona, osebnega računalnika, TV.

Enotni tečaj v tečajnici Ljubljanske borze predstavlja tehtano aritmetično povprečje doseženih cen sklenjenih poslov na določen dan.

Eskontna obrestna mera je izraz, ki ga največkrat slišimo v povezavi z imenom centralne banke. Gre namreč za obrestno mero za posojila centralne banke poslovnim bankam.

F

Factoring nikakor ni neka nova pogruntavščina, saj sega njegov nastanek v asirsko dobo. Opredelitev za to obliko posla je mnogo. Ena od njih pravi, da pri poslu factoringa factor, tj. kupec terjatve, odkupi terjatev od prodajalca blaga, prevzame tveganje plačila in nalogo izterjati dolg. Plačilo si faktor zadrži v obliki diskonta pri izplačilu nakupne cene.

Fiksen (lat. fixus – pritrditi) pomeni trden, stalen, določen. Fiksna obrestna mera je torej vnaprej določena obrestna mera, ki se v času ne spreminja.

Finance (starofr. finer – plačati) je zelo širok pojem, na splošno pa označuje denarne posle in gospodarjenje z denarjem. Izpeljank je mnogo, vse pa imajo opravka z denarjem. Tako lahko prevedemo besedo financirati v dajati denar, finančnik v denarnik in podobno.

Fond (lat. Fundus, franc. Fonds – zemljišče) ima v slovenščini več soznačnic: sklad, denarna sredstva, zaloga. V javnosti se pogosto pojavljata tako fond kot sklad, čeprav pomenita isto, in upamo, da bo kmalu bolj moderno reči sklad.

Forfaiting je nastal iz izraza a forfait, ki se je v bančništvu začel uporabljati za posel prodaje izvoznih terjatev banki skupaj s sredstvi zavarovanja. Pri tem prodajalec terjatve ne prevzema nobenega tveganja.

G

Garancija je najvišja oblika jamstva. Gre za abstraktno zavezo banke, da bo obveznost na določen dan izpolnila, ne glede na to, ali je bil posel, na osnovi katerega je do garancije prišlo, izpeljan ali ne. Zanjo veljajo posebna pravila mednarodne bančne prakse. Lahko rečemo, da je garancija neke vrste vrednostni papir.

Glavnica je izraz, ki ga najpogosteje uporabljamo pri kreditiranju, in predstavlja znesek, ki ga dolžnik dolguje upniku. Ko govorimo o glavnici pri varčevanju, le-ta predstavlja znesek, ki ga varčujemo.

Gotovina je denar, s katerim lahko vsak trenutek razpolagamo. Dobro si je zapomniti, da je gotovina najpomembnejša materialna dobrina.

H

Hipoteka (gr. Hypotheke – postavljeno pod obveznost) predstavlja zastavo, zastavitev nepremičnine pod poroštvo pri denarnem posojilu. Na kratko: hipoteka je z nepremičnim premoženjem zavarovana terjatev.

Hitri polog je ena od novejših bančnih storitev. Gre za polog na račun oziroma plačilo položnic prek bančnega avtomata.

Homebanking je novejši bančni izraz. Označuje tiste bančne posle, ki jih lahko stranke opravljajo kar od doma.

Hranilnica je finančna institucija, ki zbira predvsem vloge prebivalstva in malega gospodarstva, ukvarja pa se tudi s kreditiranjem teh dveh področij.

Hranilno pismo je pismo oz. listina, ki jo izda banka in se glasi na določen znesek ter je unovčljiva v določenem roku.

I

IMF (International Monetary Fund) je Mednarodni denarni sklad s sedežem v Washingtonu.

Inflacija (lat.inflatio – naraščanje) je razvrednotenje denarja zaradi njegovega pretiranega izdajanja brez pravega kritja.

Inkaso (lat. incassare – prejeti denar) je unovčenje zapadle menice ali računa, večkrat pa ta beseda pomeni tudi pobiranje gotovine.

Interkalarne obresti so obresti za čas porabe posojila. Banka jih obračuna ob koncu meseca in ob prenosu posojila v odplačevanje.

Izhodiščna obrestna mera je tista obrestna mera, ki jo uporabljamo pri določenih poslih kot izhodišče. Primer so obrestne mere pri kreditiranju pravnih oseb, kjer banka izhodiščni obrestni meri dodaja še odstotne deleže, ki so odvisni od bonitete posojilojemalca in drugih njegovih lastnosti.

J

Jamstvo je način zavarovanja plačila nekega dolga, pri katerem se tretja oseba zaveže, da bo upniku v določenem roku poplačala dolg dolžnika. Poznamo več oblik jamstev: menično jamstvo (aval), poroštvo in garancijo (kot implicitni bančni kategoriji).

Javna ponudba je ponudba primarne izdaje vrednostnih papirjev, namenjena nedoločenemu krogu oseb. Posredovana je v obliki javno objavljenega oglasa.

Javne finance so veja financ, ki obravnava finančne odločitve v javnem sektorju gospodarstva.

K

Kapital (lat. capitalis – glaven) prevajamo kot glavnica, temeljni znesek, tudi premoženje v denarju. S kapitalom lahko mislimo tudi na stroje, zgradbe oz. drugo imetje. Celotni kapital neke banke (v Sloveniji ga imenujemo jamstveni kapital) sestavljata po mednarodnih standardih temeljni (Core ali Tier One Capital) in dodatni kapital (Supplementary ali Tier Two Capital). Temeljni kapital je sestavljen iz nominalnega delniškega kapitala (Share Capital) in vidnih rezerv (Disclosed Reserves). Slednje se oblikujejo iz nerazporejenega, zadržanega dobička in iz presežka vplačanega kapitala. Dodatni kapital sestavljajo poleg ostalega tudi skrite rezerve, (re)valorizacijske rezerve in splošne rezervacije.

Kapitalizacijska doba, obdobje je obdobje med dvema zaporednima pripisoma (obračunoma) obresti.

Kapitalizacija, ena od razlag pravi, da je kapitalizacija pretvorba dohodka, ki ga pričakujemo v prihodnje, v glavnico (kapital). Ko govorimo o kapitalizaciji obresti, mislimo na obresti, ki postanejo del glavnice (kapitala), kar se dogaja pri obrestno obrestnem računu.

Knjigovodska (bilančna, knjižna) vrednost delnice je enaka nominalni vrednosti iste delnice samo v trenutku nastanka delniške družbe. V času se spreminja v skladu s spreminjanjem obsega kapitala. Izračunamo jo kot razmerje med kapitalom in številom izdanih delnic delniške družbe.

Knjižni denar je denar v obliki vknjižbe v poslovnih knjigah finančne institucije, s katerim se lahko plačuje. Preprosteje – to so osebni in žiro računi.

Komitent je pravzaprav nalogodajalec pri komisijskem poslu, ki mora plačati banki (komisionarju) dogovorjeno provizijo za opravljeni posel. Ko govorimo o bančnem poslovanju, besedo komitent pogosto lahko brez škode nadomestimo z besedo stranka.

Konformen pomeni enakoličen, skladen, soglasen.

Konformna obrestna mera pomeni realizacijo ekonomskega načela, da moramo iz začetne glavnice s konformno obrestno mero pri pogostejši kapitalizaciji (recimo mesečni) dobiti enako končno vrednost glavnice kot pri celoletni kapitalizaciji in izhodiščni letni obrestni meri.

Konto pomeni, če povemo zelo enostavno, račun, izvira pa iz italijanske besede conto oz. latinske comptus.

Kontokorentni odnos med domačo in tujo banko pomeni odprtje nostro računov (računov domače banke pri tuji) ali loro računov (računov tujih bank pri domači).

Konvertibilen izhaja iz pojma, ki pomeni zamenljivost. Konvertibilnost denarja je značilnost denarja neke države v odnosu do drugih držav.

Konverzija (lat. conversio – vrtenje) je beseda, ki jo najpogosteje uporabljamo ob pretvorbi neke valute v drugo tujo valuto, pa tudi v primeru spreminjanja prvotnih pogojev (npr. kreditnih) v neke druge pogoje sodelovanja.

Korespondenčna banka je tista banka v tujini, s katero je domača banka navezala korespondenčni odnos, zato lahko prek nje posluje s tujino.

Korespondenčni odnos nastopi, ko si tuja in domača banka izmenjata kontrolne dokumente: sezname pooblaščenih podpisnikov, telegrafski ključ in SWIFT ključ.

Kotacija pomeni sklep borze o sprejemu novega vrednostnega papirja v trgovanje in uradno borzno tečajnico.

Kredit (lat. Credere – varovati, zaupati) je pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar na up dolžniku, in dolžnikom. Posojilo ni isto kot kredit, saj je posojilo le kupčija, s katero se med strankami ustanovi kredit (kreditno razmerje).

Kreditna kartica sodi med plastični denar. Imetnik s kartico plača blago ali storitev, njegovo obveznost pa začasno prevzame banka. Imetnik kartice plača porabljeni znesek banki šele po preteku določenega časa in tako ga banka pravzaprav kreditira.

Kreditna sposobnost je finančna sposobnost dolžnika, da bo posojilo vrnil in plačal pripadajoče obresti. Banka jo ugotavlja na podlagi prihodkov dolžnika in jo izraža v deležu od teh prihodkov v določenem obdobju.

Kreditni pogoji so določila o trajanju, zavarovanju in drugih značilnostih posojila ter pripadajočih obrestih.

Kupon (fr. Couper – rezati) na področju financ predstavlja odrezek vrednostnega papirja, na katerega imetnik kupona dobi obresti.

L

Leasing je oblika financiranja, ki se uporablja predvsem za financiranje investicijskih dobrin. Leasing lahko opredelimo kot zunanjo obliko financiranja, s katero se v primeru, da vrednost investicijske opreme presega finančne sposobnosti leasingojemalca, leasingodajalec le-temu prilagaja. Leasingodajalec (kot posrednik) izpelje nakup investicijskih sredstev, ki jih leasingojemalec izbere in nato uporablja. Lastnik teh sredstev je še vedno leasingodajalec, ki lahko sredstva, ki so predmet leasinga, odtegne leasingojemalcu in jih da v drug leasing.

Libor (London Interbank Offered Rate) je londonska medbančna obrestna mera.

Likvidatura je prostor v banki, kjer se opravljajo likvidacijski posli. Preprosto povedano je to tam, kjer so bančna okenca in blagajniki. Likvidacija namreč pomeni poravnavo (izravnavo, obračun) medsebojnih denarnih obveznosti oz. računov.

Likvidnost (lat. Liquidus – tekoč) je plačilna zmožnost. Likvidnost trga je njegova sposobnost, da absorbira nenadne spremembe obsega ponudbe in povpraševanja, ne da bi prišlo do tečajnih nihanj. Likvidnost vrednostnega papirja pa je sposobnost prodaje količine vrednostnega papirja po trenutni tržni ceni.

Limit izhaja iz besede, ki pomeni mejo. V bančnem jeziku je to znesek najvišje dovoljene prekoračitve (negativnega stanja) na računu.

Limitirani nalog je nalog banke borznemu trgovcu oz. posredniku, pri katerem je določena mejna cena za nakup (prodajo) nekega vrednostnega papirja.

Lombard pomeni jemanje ali dajanje posojila na podlagi lahko unovčljivega premičnega predmeta (navadno vrednostnega papirja). Ker so take posojila začeli prvi dajati v Lombardiji, od tam tudi izvira njihovo ime.

Lombardna obrestna mera je obrestna mera, ki jo centralna banka zaračunava poslovnim bankam za posojila, dana na podlagi zastave vrednostnih papirjev.

Loro je izraz, ki se uporablja, kadar pride pobuda za izdajo čeka, menice, akreditiva ali podobnega iz tujine.

Lot je enota za trgovanje z vrednostnimi papirji. Njegova velikost je odvisna od vrednosti samih vrednostnih papirjev in kupne moči investitorjev. Na Ljubljanski borzi je to pogosto najmanjši apoen vrednostnega papirja.

M

Medvedji trg je izraz, ki ga uporabljamo za označevanje padajočega trenda vrednostnih papirjev.

Mehke valute so valute, ki so močno podvržene devalvaciji oz. so le delno konvertibilne.

Menjalni tečaj je tečaj, po katerem zamenjamo valuto ene države v valuto druge države. Lahko je fiksen (paritete do drugih valut so določene) ali variabilen (razmerje je prepuščeno tržnim silnicam).

Moratorij je odlog plačila zapadlih obveznosti.

N

Nakazilo je finančni posel, ki denar usmeri na določen račun oz. neki osebi.

Naobrestiti pomeni preprosto dodati glavnici ustrezne obresti. Nasproten izraz je razobrestiti, ko ustrezne obresti glavnici odvzamemo.

Nerezident je fizična oseba s stalnim bivališčem v tujini. Ko je nerezident pravna oseba, mislimo na podjetje, ki je registrirano v tujini.

Neto dividenda je dejanski znesek dividende (dobička), ki ga prejme imetnik delnice. V znesku ni upoštevan davek na donos kapitala oz. davek na dobiček, ki ga plačujejo kapitalske družbe.

Neto sedanja vrednost je razlika med sedanjo vrednostjo izdatkov dolgoročne naložbe in sedanjo vrednostjo neto denarnih tokov od dolgoročne naložbe.

Neuradni trg, na njem se trguje z vrednostnimi papirji, ki niso sprejeti na borzo oziroma katerih značilnosti borza ne pregleduje.

NIBOR (New York Interbank Offered Rate) je obrestna mera, ki si jo banke pogosto zaračunavajo v medsebojnem poslovanju in je osnova za variabilno obrestovane vrednostne papirje.

NIF (Note Inssurance Facilities) so posojilne linije, ki so odobrene velikim podjetjem in znotraj katerih se banke obvezujejo, da bodo izdale kratkoročne obveznice.

Nominalna vrednost delnice je pravzaprav znesek, napisan na njej. Osnovni delniški kapital se ob ustanovitvi delniške družbe razdeli na določeno število delnic, od katerih ima vsaka svojo nominalno vrednost.

Nostrokonto je konto banke pri neki drugi banki.

O

Obligacija (lat. obligatio – zaveza, poroštvo) je beseda, na katero velikokrat naletimo, ko bi se morala namesto nje uporabiti slovenska beseda: dolžnost, obveznost. Če besedo uporabljamo v zvezi z vrednostnimi papirji, pomeni fiksno obrestovani dolžniški vrednostni papir (obveznica, zadolžnica).

Obresti so denarno nadomestilo za uporabo določenega zneska denarja, ki ga je upnik za določen čas prepustil dolžniku.

Obrestna mera je mera za obrestovanje denarja, izražena v odstotkih. Pove, koliko denarnih enot nadomestila plačamo za vsakih 100 enot glavnice v določenem obdobju.

Obrestni račun je takšen način izračunavanja obresti, ko obresti ves čas računamo od začetne glavnice ne glede na to, koliko kapitalizacijskih dob je preteklo od nastanka dolga do vračila denarja.

Obrestno obrestni račun je način izračunavanja obresti, ko obresti ne računamo samo od prvotne glavnice, pač pa tudi od vseh obresti, nastalih v preteklih kapitalizacijskih obdobjih.

Obveznica je fiksno obrestovan dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj obveže imetniku, da mu bo ob dospelosti izplačal glavnico s pripadajočimi obrestmi. Obveznice so zelo varna naložba. Zavarovane so z denarnim ali stvarnim jamstvom izdajatelja.

Opcija je vrednostni papir, ki lastniku daje možnost, da v določenem časovnem obdobju ali na določen dan v prihodnosti kupi oziroma proda neko naložbo po dogovorjeni ceni.

Osebni račun je knjigovodski račun, na katerem se sistematično spremlja finančno poslovanje med dvema poslovnima partnerjema, od katerih je eden banka in drugi njen komitent.

P

Pariteta (lat. paritas – enako) pomeni v ekonomiji razmerje med vrednostjo različnih valut.

Pasiva sodi v jezik računovodstva. V bančnih bilancah so na pasivni strani npr. obveznosti, ki jih ima banka do svojih komitentov. Pasivne obresti so obresti, ki jih banka plača za pri njej naložen denar.

Plačilna kartica, z njo imetnik plača blago ali storitev, za znesek plačila pa mu banka, izdajatelj kartice, takoj izstavi račun oz. obremeni njegov bančni račun. Tudi debetna kartica je plačilna kartica.

Plastični denar je iznajdba sodobnega časa, kamor sodijo razne plačilne in kreditne kartice, narejene, seveda, iz plastike.

Plašč delnice je sestavni del delniške listine brez kuponske pole in talona.

Polog izvedemo takrat, ko nakažemo denar na bančni račun.

Poroštvo, o njem govorimo, ko nekdo jamči za nekoga drugega. V bančništvu imamo največkrat opraviti s poroštvi na področju kreditiranja, ko porok jamči, da bo dolžnik vrnil glavnico in pripadajoče obresti upniku. Porok pa lahko ugovarja na poroštvo takrat, ko posel iz osnovne pogodbe ni bil sklenjen. V ozadju poroštva je namreč vedno neka pogodba.

Portfelj (fr. porte-feuille – listnica) je v bančnem jeziku celotna količina naloženih vrednosti. Kreditni portfelj so bančne naložbe (posojila), portfelj vrednostnih papirjev pa so naložbe banke vrednostne papirje.

Postnumerandni znesek, postnumerando je znesek, ki dospeva oziroma ima valuto ob koncu obdobja. Primer: postnumerandne mesečne vloge so vloge, ki jih v banko redno vlagamo konec meseca.

Pranje denarja je operacija, s katero se zakrije nezakoniti izvor denarja in navidezno prikaže, da denar izvira iz zakonitih poslov. Zakonsko se preprečuje predvsem pretvorba neidentificirane gotovine v knjižni denar, s katerim se nato lažje izvajajo transakcije in zakrije sled do nezakonitega izvora gotovine.

Prednostne delnice imajo običajno prednost pri izplačilu dividende, katere zajamčeno višino navadno določa statut delniške družbe. Prednostni delničarji imajo tudi prednost pri izplačilu iz stečajne mase v primeru prenehanja delniške družbe.

Premija je znesek, ki ga zavarovalec vplača oziroma vplačuje zavarovatelju.

Prenumerandni znesek, prenumerando je znesek, ki dospeva ob začetku posameznega obdobja. Gre recimo za redne mesečne vloge, ki jih v banko vlagamo ob začetku meseca.

Primarni denar je denar, ki ga izdaja centralna banka predvsem z odkupovanjem deviz s tolarji in posojili.

Provizija je nagrada za posredovanje v kakšnem poslu in se navadno izraža v odstotkih od vrednosti posla. Bančne provizije so dejansko cene za opravljanje bančnih storitev.

R

Razdolžnina je del glavnice, ki ga poplačamo z anuiteto.

Realna obrestna mera je obrestna mera, po kateri se izračunajo realne obresti. Te predstavljajo dejanski dohodek posojilodajalca. Z realnimi obrestmi imamo opraviti predvsem v pogojih inflacije. S pridevnikom realne tako ločimo dejanske obresti od tistih, ki so rezultat zgolj ohranjanja vrednosti glavnice in smo jim v vsakdanjem žargonu nekdaj rekli (re)valorizacijske obresti.

Renta so stalni, redni dohodki od kapitala, zemljišča ali česa drugega, ki od lastnika ne zahtevajo nobenega dela.

Rentabilnost je razmerje med dobičkom ter vloženimi sredstvi. Z rentabilnostjo merimo uspeh ali neuspeh naložbe kapitala oz. uporabe sredstev.

(Re)valorizacija je bil način ohranjanja vrednosti denarja v pogojih inflacije. V Sloveniji smo jo izvajali tako, da smo zneske povečevali za odstotek rasti cen na drobno v določenem obdobju.

(Re)valorizacijska stopnja je načelno ustrezala inflacijski stopnji za posamezno obračunsko obdobje.

Revalvacija imenujemo dvig tečaja kake valute v razmerju do drugih valut.

Revolving posojilo rečemo kratkoročnemu posojilu, ki se obnavlja po določenem časovnem obdobju.

Rezident je fizična oseba s stalnim bivališčem v državi.

S

Saldo (lat. solidus, ital. saldare – trden) se uporablja v knjigovodstvu in pomeni računski ostanek, razliko med debetom in posojilom. Saldirati torej pomeni izračunati saldo. Tudi kadar plačamo račun ali na računu dobimo potrjeno plačilo zneska, lahko govorimo o saldiranju.

Sef (včasih zapisano tudi safe) je oštevilčen predal v bančnem trezorju, ki ga banka oddaja za shranjevanje denarja ali vrednostnih papirjev.

Swap posel je oblika zavarovanja pred tečajnim, obrestnim in kreditnim tveganjem. Klasični devizni swap je promptni nakup (ali prodaja) določene valute in istočasno terminska prodaja (ali nakup) le-te. Obrestni swap je zamenjava spremenljive obrestne mere za fiksno in obratno ali tudi zamenjava v drugo vrsto fiksne ali spremenljive obrestne mere. Obe vrsti swapa služita kot instrument za zavarovanje posojil. Poznamo tudi debit/equity swap, ko se neodplačani dolg spremeni v lastniški delež v podjetju.

S.W.I.F.T. je kratica za Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. To je računalniški sistem za enoten prenos finančnih sporočil med bankami in drugimi finančnimi ustanovami, ki so njegove članice.

Š

Šalter Za to besedo iz bančnega pogovornega jezika obstaja lepši slovenski izraz bančno okence.

Špekulacija je ravnanje, ki je usmerjeno v pridobivanje dobička na temelju pričakovanih cenovnih razlik. V bančnem svetu se to dogaja na področju vrednostnih papirjev, tujih valut, nepremičnin…

Špekulacijski vrednostni papirji pravimo vrednostnim papirjem, ki so podvrženi velikim tečajnim nihanjem. Mednje sodijo poleg delnic še opcije in druge terminske pogodbe.

T

Talon (fr. talon – peta, ostroga) je zadnji del kuponske pole in tako sestavni del vrednostnega papirja. Po unovčenju kuponov daje talon pravico do nove kuponske pole.

Tarifa (arabsko ta’rif – objava) je cenik oz. uradno določen seznam cen za storitve.

Tečaj je tržna cena, po kateri se nekaj prodaja oz. kupuje. Kadar imamo v mislih banke, gre navadno za devizne tečaje ali tečaje vrednostnih papirjev.

Telebanking je še eden od izrazov za homebanking.

Terminski posli so posli, kjer sledi izpolnitev iz pogodbe v roku in pod pogoji, določenimi ob sklenitvi posla. Mednje sodijo tudi posli z opcijami na vrednostne papirje.

Trajnik pravimo trajnemu nalogu, s katerim imetnik osebnega računa zahteva od banke, da ob določenih časovnih obdobjih z njegovega računa nakazuje sredstva na druge račune. Tako si poenostavi plačilo različnih stalnih stroškov, kot so elektrika, telefon in podobno.

Tranša (fr. tranche – reženj, kos kruha) uporabljamo v bančništvu za oznako dela posojila.

Trasant je izdajatelj menice.

Trasat je v meničnem poslovanju menični pozvanec; dolžnik, na katerega je izdana menica.

Trezor je dobro varovana bančna blagajna.

Tržna vrednost delnice se oblikuje na borzi in je odvisna od ponudbe in povpraševanja.

U

Univerzalna banka je splošna banka in se ukvarja tako s komercialnim kot investicijskim bančništvom, sprejema vloge, daje posojila in posluje tudi z vrednostnimi papirji.

Upravičenec pri zavarovanju je oseba, ki ji zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto.

Upravljanje s portfeljem je ena izmed pri nas manj pogostih bančnih storitev. Banka pri tem upravlja s premoženjem svojega komitenta tako, da mu le-to prinese največji možni donos.

V

Valeur ni zelo pogost izraz; ker pa včasih nanj le naletimo, je dobro vedeti, da pomeni veljavo, vrednost, ceno. Če besedi dodamo “s”, pomeni vrednotnice.

Valuta ima, kot mnoge druge besede, več pomenov. Z njo lahko označimo:

  • denarni sistem države (zlata, srebrna valuta),

  • denarno enoto, na kateri sloni tak sistem,

  • veljavo,

  • tečaj denarne enote ali učinkov v mednarodni trgovini,

  • veljavnost na določen dan.

Valutna politika skuša uravnavati tečaj kake valute na domačem ali mednarodnem trgu.

Varčevati pomeni gospodarno rabiti dobrine ali denar. Prihranki pa so tisto, kar ni bilo porabljeno in se lahko v prihodnosti investira.

Variabilen (lat. variuos – različen) govori o nečem nestalnem. Variabilna obrestna mera je takšna, ki se v času spreminja.

Vezane vloge Nanje mislimo takrat, ko v bančnem jeziku rečemo depozit. Z denarjem na vezani vlogi imetnik določen čas ne more razpolagati. Ko gre za vezave, pa poznamo takšne na določen čas ali na pa različno dolg odpovedni rok.

Vloga je neprenosna finančna naložba v obliki računa pri banki. Z vlogo da vlagatelj pravzaprav banki posojilo. Vloge lahko delimo na vloge na vpogled in na vezane vloge.

Vpisnina je znesek, ki ga plačamo izdajatelju kartice takrat, ko za kartico zaprosimo. Vpisnine niso pogoste.

Vpogledne vloge mednje sodijo hranilne vloge, osebni in žiro računi. Denar na vpogledni vlogi je v vsakem trenutku na voljo imetniku računa (vlagatelju) in z njimi lahko prosto razpolaga.

Vrednostni papir je listina, ki vsebuje določene premoženjske pravice. Te tako postanejo prenosljive.

Z

Zakladna menica je kratkoročni državni vrednostni papir, ki ne prinaša obresti in se zato izdaja z diskontom. Navadno ima rok dospelosti 3, 6 oz. 9 mesecev.

Zamudne obresti zaračunava upnik dolžniku za zamudo pri plačilu. Njihova višina in način obračunavanja sta običajno zakonsko določena.

Zapis (blagajniški) je kratkoročen vrednostni papir, ki se glasi na določen denarni znesek, z določenim rokom dospelosti in določeno obrestno mero.

Zavarovalec je oseba (lahko tudi pravna), ki sklene z zavarovateljem pogodbo.

Zavarovanec je oseba, v korist katere je sklenjeno zavarovanje.

Zavarovalni dogodek je dogodek, ob katerem zavarovalnica izplača zavarovalnino. Zavarovalni dogodek je največkrat škodni dogodek.

Zavarovalna vsota je znesek, ki ga po koncu zavarovalne dobe ali v drugih okoliščinah upravičenec dobi izplačanega.

Zavarovalnina je dajatev zavarovalnice ob zavarovalnem dogodku

Ž

Žiro dejansko pomeni izravnavanje medsebojnih obveznosti na bančnem računu. Žiro račun predstavlja v jeziku bančništva določeno vrsto vpoglednih računov, ki jih lahko pri bankah odprejo posamezniki ali podjetja; v jeziku navadnih državljanov pa vzbudi asociacijo na tiste prihodke, ki jih nadzoruje država in so torej obdavčeni. Žiro račune počasi nadomeščajo transakcijski računi.