Namen zavarovanja premoženja

Nakup nepremičnine, ki je zahteval dolga leta odrekanj, varčevanja ter tudi najema kredita, je nato končno postal resničnost. Udobje lastnega doma, končno v svojem lastnem stanovanju, ki si ga boste uredili tako, da bo dom nudil kar največ udobja celi družini. A nesreča nikoli ne počiva. Udar strele, nedolžna igra otrok, potres, vlom, poplava ali trenutek nepazljivosti nam lahko vzame naše premoženje za katerega smo trdo delali celo življenje.

Pot do našega premičnega ali nepremičnega premoženja je običajno dolga, zato je pomembno, kako ga zavarujemo pred tveganji iz okolja. Pri izbiri zavarovalnih vsot, odbitnih franšiz in premij je dobro poiskati optimalno obliko zavarovanja tveganj, zadovoljivo višino zavarovalnine oziroma odškodnine in primerno ceno zavarovanja na trgu.

Zavarovalna statistika kaže, da Slovenci namenjamo premalo pozornosti in denarja za osnovno zavarovanje nepremičnega in premičnega premoženja. Kljub nižjim premijam glede na višino zavarovalnih vsot se raje odločamo za kasko zavarovanje avtomobilov kot lastnega doma.

Ne skoparite – hiše in stanovanja so draga!

Glede na vrednost našega ljubega doma ljudje premalo plačujemo za zavarovanje, za katerega varčujemo ali odplačujemo 20 let.

Ko razmišljate o zavarovanju stanovanja ali hiše, imejte v mislih zavarovanje pred izgubo vrednosti nepremičnin, izgubo pasivnih prihodkov iz naslova najemnine in izgubo vrednosti opreme in drugih premičnin.

FLEXA je kratica, ki označuje najosnovnejše nevarnosti, ki jim je vaše premoženje v obliki nepremičnine in opreme v nepremičnini izpostavljeno:

  • Fire -požar,
  • Lightning – posredni udar strele,
  • Explosion – eksplozija in
  • Aircraft – letalo.

FLEXA je tudi osnovno ali požarno zavarovanje nepremičnine. Pri objektih naj bodo zavarovani vsi deli zgradbe, vsa stekla, vgrajena v objekt, balkonske ograje, vse vgrajene napeljave in vsa vgrajena oprema, ki je sestavni del objekta (centralna kurjava s cisterno za gorivo, grelniki vode, klimatske naprave, hidroforji, solarne in antenske naprave, vgrajene omare, dvigala in druga oprema, ki rabi objektu).

Pri stanovanjskih objektih naj bodo zavarovane tudi vrtne ograje, oporni zidovi, tlakovana dvorišča in pločniki. Zavarovanje etažne lastnine (stanovanja) pride v poštev v dvo- in večstanovanjskih objektih. Zavarovani naj bodo vsi deli etažne lastnine (tla, stene, strop, stekla v stanovanju, napeljave v stanovanju, vgrajena oprema, ki pripada etažni lastnini) v celoti; skupni deli objekta, skupni prostori objekta (vetrolov, stopnišče, hodniki, podstrešje, pralnica, kolesarnica), stekla na skupnih delih objekta in grajena oprema, ki rabi celotnemu objektu, pa v pripadajočem deležu, če ni zavarovano ločeno.

Zavaruje naj se stanovanjska oprema, ki je v vaši lasti ali lasti vašega gospodinjstva in je shranjena v stanovanju ali v pomožnih prostorih. To so dragocenosti (denar, vrednostni papirji, dragi kamni, plemenite kovine in predmeti iz njih) in predmeti večjih vrednosti (umetniški predmeti, kot so slike, kipi ipd., zbirke, npr. filatelistične, numizmatične ipd., krzno in dragocene preproge, stekla v oknih in vratih, pregradnih stenah, ogledalih, vitrinah, pultih, policah, slikah in na mizah stanovanja in pomožnih prostorov).

Kadar je vrednost določenega predmeta nižja od 40 odstotkov novo nabavne vrednosti, se krije le zdajšnja vrednost (nakupna oziroma novo nabavna vrednost, zmanjšana za vrednost starosti oziroma obrabe). Zato bodite pozorni na vrednost svoje stanovanjske opreme.

Zavarovanje splošne odgovornosti krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb (telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrt) ter škodo na stvareh (uničenje, poškodba ali izginotje). Z dodatnim dogovorom je zavarovanje mogoče razširiti še na odgovornost za čisto premoženjsko škod, ki nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake in ki ni nastala niti na osebah niti na stvareh.

V okvir splošne odgovornosti sodi pri nas tudi zakonsko obvezno zavarovanje odgovornosti za škode, povzročene okolju. Zavarovanje odgovornosti pri ekološki škodi se lahko sklene kot razširitev zavarovanja splošne odgovornosti.

Zasebnik (fizična oseba) naj zavaruje svojo odgovornost iz nevarnosti vsakodnevnega življenja (kot glavar družine, imetnik stanovanja, amaterski športnik, kot delodajalec ipd.).

ZAVAROVANJE HIŠE

Koristna površina po namembnosti
Klet
Klet, urejena v bivalni prostor
Pritličje oziroma nadstropje, urejeno v bivalni prostor, zimski vrt in nadstrešek nad bazenom
Podstrešje
Mansarda, urejena v bivalni prostor
Poslovni prostor (trgovina, pisarna, delavnica)
Poslovni prostor (gostinski lokal)
Dodatni objekti: garaže, lope itd.

Informativna zavarovalna vsota za m2 (EUR)
350
500
700
160
700
800
800
350

Zavarovalno vsoto izračunate tako, da pomnožite kvadraturo posamezne etaže z informativno zavarovalno vsoto za kvadratni meter.

ZAVAROVANJE STANOVANJA

Koristna površina po namembnosti
Etažna lastnina (stanovanja v objektih brez dvigala)
Etažna lastnina (stanovanja v objektih z dvigalom)
Poslovni prostor (trgovina, pisarna)

Informativna zavarovalna vsota za m2 (EUR)
700
850
900

Zavarovalno vsoto izračunate tako, da pomnožite kvadraturo posamezne etaže z informativno zavarovalno vsoto za kvadratni meter.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKE OPREME

Vrsta stanovanjske opreme
Stanovanjska oprema na dejansko vrednost
Stanovanjska oprema na novo vrednost

Informativna zavarovalna vsota za m2 (EUR)
350 – 500
450 – 650

Zavarovalno vsoto izračunate tako, da pomnožite kvadraturo posamezne etaže z informativno zavarovalno vsoto za kvadratni meter.

Če nastane škodni primer morate o nastanku le tega v roku treh dni obvestiti zavarovalnico, če hočemo uveljavljati zavarovanje škodnega primera nastalega z vlomom, moramo o tem prej obvestiti policijo in pridobi njihov zapisnik, ki nam bo omogočil uveljavitev škode.

Ponujamo Vam rešitev

Zavarujte vaše nepremičnine in stanovanjsko opremo za različne primere škode, za relativno majhen denar boste imeli bolj trden spanec in občutek brezskrbnosti.

Posvetujte se z nami in svetovali Vam bomo, da svoje premoženje, predvsem objekte in opremo zavarujete na novo vrednost!