1) Zavarovanec oz. zavarovalec mora škodo prijaviti takoj oz. najkasneje v treh dneh, ko za nastanek škode izve. Prijava je lahko po pošti, telefonsko, telegramsko ali po faksu.

2) V času od nastanka škode pa do sprejema navodil s strani zavarovalnice o postopku reševanja škode mora zavarovanec, skladno z Obligacijskim zakonikom, ukrepati kot dober gospodar. To pomeni, da takoj pristopi k preprečevanju nastajanja še večje škode, in ohraniti dokaze škode, o sami škodi pa ohraniti dokaze.

3) Po sprejeti prijavi se, po dogovoru oz. po potrebi, opravi ogled škode s strani zavarovalnice oz. njenih pooblaščencev.

4) V primeru požara, eksplozije, vloma, ropa, tatvine ali naklepa oz. poskusa teh dejanj in uveljavljanja škod iz avtomobilskega kaska je potrebno o tem nemudoma obvestiti policijo.

5) Zavarovanec oz. zavarovalec mora zavarovalnici posredovati vse zahtevane podatke ter dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega ter višine škode (zapisniki, računi, dobavnice, fotografije ipd.).

6) V primeru nezgod, kjer so nastale telesne poškodbe je potrebno predložiti vso zdravstveno dokumentacijo iz postopka zdravljenja oz. ugotavljanja invalidnosti (fotokopije zdravniških izvidov, bolniških listov, v primeru odsotnosti iz dela več kot 30 dni mnenje komisije I. stopnje, v primeru poškodbe pri delu pa še Prijavo o poškodbi pri delu – ER 8).

7) Vsi poškodovani predmeti morajo ostati na kraju škode. Zavarovanec pa lahko izvrši popravilo oz. odpravi napako, če je nastala škoda manjšega obsega in bi zaradi škode prišlo do zastoja proizvodnje in zato še do dodatne gospodarske škode.

8) Računi, ki jih zavarovanec dostavi zavarovalnici kot dokazilo o višini škode, morajo biti specificirani. Iz računa morajo biti razvidne naslednje postavke:

  • posamezne vrste materiala,
  • količina porabljenega material,
  • cena posamezne enote materiala,
  • vrsta dela,
  • količina opravljenega dela,
  • urna postavka za delo,
  • morebitni drugi stroški,
  • DDV.

Za dela, ki se ne vrednotijo na podlagi časa, je možen tudi drugačen prikaz (npr. v m2 ipd.).

9) V primeru škode zaradi vloma ali ropa je potrebno takoj opraviti inventurni popis in o tem izdelati zapisnik.

10) Ko so znani vsi potrebni podatki za likvidacijo škode, obračuna zavarovalnica in o njeni višini obvesti zavarovanca oz. zavarovalca. V primeru, ko temelj za izplačilo zavarovalnine ni podan, zavarovalnica o tem pisno obvesti zavarovanca.

Izpolnjevanje obrazcev za prijavo škode

Premoženjska zavarovanja

V primeru nastanka škode iz naslova požarnega zavarovanja (požar, izliv vode, vihar, toča, eksplozija, poplava, meteorne vode, udar strele, zemeljski in snežni plaz, potres, stanovanjskega zavarovanja, montažnega zavarovanja, gradbenega zavarovanja in zavarovanju blaga v hladilnicah oz. zamrzovalnikih) je potrebno izpolniti obrazec Prijava škode zaradi požara in drugih nevarnosti.

V primeru škode zaradi vloma ali ropa oz. poskusa teh dejanj (tudi v sklopu stanovanjskega zavarovanja) je potrebno izpolniti obrazec Prijava škode zaradi vloma ali ropa.

V primeru škode zaradi strojeloma in škode na računalniški opremi, je potrebno izpolniti obrazec Prijava škode na stroju, napravi ali instalaciji.

V primeru razbitja stekla se izpolni obrazec Prijava škode zaradi razbitja stekla.

Prijava škode gospodinjskih strojih in aparatih se izpolni takrat, ko nastane škoda na gospodinjskih aparatih, ki so dodatno zavarovana v okviru stanovanjskega zavarovanja.

Avtomobilska zavarovanja in plovila

Škode iz naslova avtomobilskega kaska in na plovilih se prijavijo na obrazcu Prijava škode na motornem vozilu (AK).

Kadar povzroči zavarovanec škodo z motornim vozilom izpolni Prijavo škodnega primera zaradi odgovornosti (AO), oškodovanec pa Odškodninski zahtevek (iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti lastnika motornih vozil).

Odgovornost

V primeru uveljavljanja škode iz naslova civilne ali druge odgovornosti povzročitelj izpolni obrazec Prijava škodnega primera odgovornosti zavarovanca, oškodovanec pa Odškodninski zahtevek.

Nezgodno zavarovanje

V primeru individualnega ali kolektivnega nezgodnega zavarovanja se izpolni obrazec Prijava nezgode.

V primeru nezgode iz naslova šolskega nezgodnega zavarovanja se izpolni obrazec Prijava nezgode za zavarovanje otrok, učencev in študentov. V primeru smrti je potrebno izpolniti še obrazec Prijava smrti.

Obrazci se nahajajo na spletnih straneh zavarovalnic.

Paket turističnega in zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini

Škode iz naslova zdravstvenega zavarovanja se prijavijo na obrazcu Prijava škode medicinski stroški, iz naslova prtljage pa na obrazcu Prijava škode prtljage.