Kot vemo, zavarovalnice regresirajo škodo od povzročitelja takrat, ko le ta krši splošne zavarovalne pogoje.

Zavarovalnica ima pravico od zavarovanca in odgovornih oseb, ki so izgubile svoje pravice iz zavarovanja, uveljavljati povračilo izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in stroški, vendar največ do zneska, ki ga določa Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

Najpogostejše izgube zavarovalnih pravic so:

  • če je voznik uporabljal vozilo za drugačne namene, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi;
  • če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;
  • če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstven ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
  • če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
  • če je voznik škodo povzročil namenoma;
  • če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno(če ni imelo veljavnega tehničnega pregleda.);
  • če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju;

Zavarovalnica ima pravico uveljavljati povračilo v zgornjem primeru najmanj v znesku 8.346,00 EUR, glede tudi na druge okoliščine plačnika regresa, če je bila pa škoda povzročena namenoma, pa v celoti.